Commit 75a879c1 authored by L4072's avatar L4072

Update Oppimisraportti_L4072.md

parent 8906547b
Pipeline #60576 passed with stages
in 22 seconds
......@@ -16,12 +16,21 @@ Projekti eteni alussa hyvin, mutta puolenvälin jälkeen kun alettiin tekemään
**Kirjaa opintojakson päätteeksi, miten saavutit**
* 1) Asettamani tavoitteet:
Sattuneiden tapausten johdosta ryhmätyöskentely kärsi, mutta mielestäni en tehnyt projektin eteen yhtä paljon kuin muut kaksi projektiryhmässä ja minun osuuteni projektista oli enimmäkseen testauksen tekemistä itsekseni.
Projektipäällikön poistumisen johdosta ryhmätyöskentely kärsi, jonka lisäksi mielestäni en tehnyt projektin eteen yhtä paljon kuin muut projektiryhmässä. Myös minun osuuteni projektista oli enimmäkseen testauksen tekemistä itsekseni.
* 2) Opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet:
Teoreettinen osuus ei hirveästi eronnut viimevuotisesta kurssista, ja opin testauksen mielestäni tarpeeksi hyvin vaikkakin liian myöhään. Automaatiotestausta en saanut missään kohtaa toimimaan.
Teoreettinen osuus ei hirveästi eronnut viimevuotisesta kurssista, ja opin testauksen mielestäni tarpeeksi hyvin vaikkakin liian myöhään. Automaatiotestausta en saanut missään kohtaa toimimaan.
* Kerro vaikeimmat ongelmat ja kuinka ne ratkaisit
Testaus. Automaatiotestaukseen minulla meni suurin osa ajastani ja en saanut siitä mitään hyödyllistä ajoissa valmiiksi.
Testaus. Automaatiotestaukseen minulla meni suurin osa ajastani ja en saanut siitä mitään hyödyllistä ajoissa valmiiksi.
* Kerro myös, miten aiot jatkossa tehostaa omaa tapaasi oppia uusia asioita
Keskustelen muiden projektiryhmäläisten kanssa enenmmän ja pyydän apua kun en saa itse selvitettyä ongelmaa.
Keskustelen muiden projektiryhmäläisten kanssa enenmmän ja pyydän apua kun en saa itse selvitettyä ongelmaa.
* Anna myös itsellesi rehellisesti arvosana perusteluineen
2. Sain kunnialla suoritettua manuaaliset testit ja loppujen lopuksi myös jonkin käsityksen automaatiotestauksesta. Siitä huolimatta tein projektin eteen vähemmän töitä, kuin muut ryhmän jäsenet.
2. Sain kunnialla suoritettua manuaaliset testit ja loppujen lopuksi myös jonkin käsityksen automaatiotestauksesta. Siitä huolimatta tein projektin eteen vähemmän töitä, kuin muut ryhmän jäsenet.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment