Commit 8906547b authored by L4072's avatar L4072

Update Oppimisraportti_L4072.md

parent de516e7c
Pipeline #60575 passed with stages
in 22 seconds
# Henkilökohtainen oppimisraportti
* Oppimisraporttia sovelletaan tarvittaessa tilanteen mukaan..
* Kirjaa opintojakson aikana keskeiset oppimasi asiat tähän asiakirjaan, omaan blogiisi, muistioon tms.
* Voit kirjoittaa myös aiheeseen liittyvistä epäselvistä asioista tai ongelmista ja kuinka ne ratkaistiin.
* Lopuksi voit arvioida omaa oppimistasi, esimerkiksi pääsitkö asettamiisi tavoitteisiin ja jos et päässyt niin mistä se johtui.
* Voit poistaa tai muuttaa näitä valmiita tekstikohtia aivan vapaasti.
* Jos sinulla tulee kysymyksiä tai ongelmia tämän täyttämisen suhteen niin ota yhteys opettajaan.
## Aluksi
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment