Commit bfffa044 authored by L4072's avatar L4072

Update Oppimisraportti_L4072.md

parent 75a879c1
Pipeline #60577 passed with stages
in 21 seconds
......@@ -5,8 +5,8 @@
**Tavoitteeni / kiinnostukseni**
Tavoitteeni on oppia ryhmätyöskentely taitoja
Ehkä kolmonen, olen valmis tekemään osani eli riippuu osittain ryhmästäni
Tavoitteeni on oppia ryhmätyöskentely taitoja.
Lähtisin tavoittelemaan kolmosta, olen valmis tekemään osani eli riippuu osittain ryhmästäni
## Projektin eteneminen...
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment