Commit de516e7c authored by L4072's avatar L4072

Upload New File

parent b70255e2
Pipeline #60574 passed with stages
in 22 seconds
# Henkilökohtainen oppimisraportti
* Oppimisraporttia sovelletaan tarvittaessa tilanteen mukaan..
* Kirjaa opintojakson aikana keskeiset oppimasi asiat tähän asiakirjaan, omaan blogiisi, muistioon tms.
* Voit kirjoittaa myös aiheeseen liittyvistä epäselvistä asioista tai ongelmista ja kuinka ne ratkaistiin.
* Lopuksi voit arvioida omaa oppimistasi, esimerkiksi pääsitkö asettamiisi tavoitteisiin ja jos et päässyt niin mistä se johtui.
* Voit poistaa tai muuttaa näitä valmiita tekstikohtia aivan vapaasti.
* Jos sinulla tulee kysymyksiä tai ongelmia tämän täyttämisen suhteen niin ota yhteys opettajaan.
## Aluksi
**Tavoitteeni / kiinnostukseni**
Tavoitteeni on oppia ryhmätyöskentely taitoja
Ehkä kolmonen, olen valmis tekemään osani eli riippuu osittain ryhmästäni
## Projektin eteneminen...
Projekti eteni alussa hyvin, mutta puolenvälin jälkeen kun alettiin tekemään tuotetta projektityöskentelystä tuli aika kaoottista. Tärkeitä opittuja asioita on ainakin se, että mitä vain voi sattua ja joskus asiat ovat hyvin vaikeita oppia itsekseen. Loppujen lopuksi opin automaatiotestauksen perusteet ja manuaalisen testauksen perusteet.
## Lopuksi
**Kirjaa opintojakson päätteeksi, miten saavutit**
* 1) Asettamani tavoitteet:
Sattuneiden tapausten johdosta ryhmätyöskentely kärsi, mutta mielestäni en tehnyt projektin eteen yhtä paljon kuin muut kaksi projektiryhmässä ja minun osuuteni projektista oli enimmäkseen testauksen tekemistä itsekseni.
* 2) Opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet:
Teoreettinen osuus ei hirveästi eronnut viimevuotisesta kurssista, ja opin testauksen mielestäni tarpeeksi hyvin vaikkakin liian myöhään. Automaatiotestausta en saanut missään kohtaa toimimaan.
* Kerro vaikeimmat ongelmat ja kuinka ne ratkaisit
Testaus. Automaatiotestaukseen minulla meni suurin osa ajastani ja en saanut siitä mitään hyödyllistä ajoissa valmiiksi.
* Kerro myös, miten aiot jatkossa tehostaa omaa tapaasi oppia uusia asioita
Keskustelen muiden projektiryhmäläisten kanssa enenmmän ja pyydän apua kun en saa itse selvitettyä ongelmaa.
* Anna myös itsellesi rehellisesti arvosana perusteluineen
2. Sain kunnialla suoritettua manuaaliset testit ja loppujen lopuksi myös jonkin käsityksen automaatiotestauksesta. Siitä huolimatta tein projektin eteen vähemmän töitä, kuin muut ryhmän jäsenet.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment