Commit 0312c1c1 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent fb4f4270
Pipeline #435568 passed with stages
in 20 seconds
......@@ -43,6 +43,10 @@ note left of työelämäopintoja : kouluttaa valitulle toimialalle
* Osaamiskehittymisarvointi = ennalta määritelty seurantakysely
## Suoritus
Hyväksytty/Hylätty
## Tarvittava raportointi opiskeljalta
* Oppimispäiväkirja
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment