Commit 532f7668 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update johdanto.md

parent 56034c9c
Pipeline #427394 passed with stages
in 19 seconds
# Johdanto kurssisisältöön
Tervetuloa opiskelemaan projektitoiminnan perusteita ja hyödyllisiä käytänteitä!
Työelämintegraatio opinnot
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
Projektitoiminta on yläkäsite, jonka alle on kurssin sisällössä sisällytetty muutamia varsin laajoja aiheita.
* Projektinhallinta (projektisuunnittelu, määrittely, sopimukset, resurssointi, kustannuslaskenta)
* Ketteräprojekti (Työn kulun ohjaaminen)
* Ketterän projektin perusteet
* LEAN-ajattelun perusteet
* Hyödyllisiä käytänteitä projektityöskentelyn tueksi
Kurssi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin
[*] --> projektitoiminta
projektitoiminta --> projektihallinta
projektinhallinta --> johdatus_projektihallintaan
projektinhallinta --> ohjaus_ja_valvonta
projektinhallinta --> dokumentointi
projektinhallinta --> ositus_ja_aikataulu
projektinhallinta --> ositus_ja_aikataulu
projektitoiminta --> kaytanteet
kaytanteet --> User_Story
kaytanteet --> SWOT
kaytanteet --> Planning_Poker
projektitoiminta --> harjoitukset
Harjoitukset --> HT1
Harjoitukset --> HT2
Harjoitukset --> HT3
Harjoitukset --> HT4
[*] --> integraatio_opintojakso
integraatio_opintojakso --> ulkopuolinen_akatemia
integraatio_opintojakso --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso --> työelämäopintoja
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment