Commit 5cb7b521 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent 08e8c7b9
......@@ -2,7 +2,7 @@
title: Tietoa opintokokonaisuudesta
---
<iframe src="https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=caf69bba-7d54-49e7-a644-ab9200963b36&v=1" width="720" height="405" style="padding: 0px; border: 1px solid #464646;" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
![](https://openclipart.org/image/400px/svg_to_png/293844/under-construction_geek_man_01.png)
Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintamallli erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Projektityöskentelyn avulla voidaan viedä eteenpäin tavoitteellista ja järjestelmällistä toiminnan ja palveluiden tuotekehitystä, tai erilaisten muutosten läpivientiä eri toimintaympäristöissä. Opintojakson myötä opiskelija oppi mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, mitä käsitteitä siihen liittyy ja millaisia menetelmiä voidaan käyttää työskentelyn tukena.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment