Commit 89f15c74 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent f5c9a8f7
Pipeline #427416 passed with stages
in 21 seconds
......@@ -19,19 +19,6 @@ Palataan asiaan, kun paketti on valmiina.
**Suorittaminen**
**Tietosuojakuvaus**
* [Tietosuojakuvaus](yleiset/tietosuojakuvaus.md)
**Palautetta??**
Voit antaa palautetta opintokokonaisuudesta tähän FORMS-kyselyn kautta! Opintokokonaisuus on
virallisesti tuotannossa 202X, joten puutteita melko varmasti ilmenee. Kehitysideat
ovat ehdottomasti tervetulleita!
<iframe width="640px" height= "480px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRubkMfcw2OERDgb6fMY43XrVUMkxOVUtVVFkzRkVOWVBBM1pZOTBQNFhNSCQlQCN0PWcu&embed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>
## Kurssin PEPPI-kuvaus
<iframe src="https://opetussuunnitelmat.peppi.jamk.fi/fi/TTV2020SS/course_unit/TTC9010" width="100%" height="1024" style="border:none;"></iframe>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment