Commit 8b6ade31 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update johdanto.md

parent 722ce97b
Pipeline #427403 passed with stages
in 22 seconds
......@@ -4,8 +4,19 @@ Työelämintegraatio opinnot
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
## Milloin opintokokonaisuus voidaan hyväksyä integraatiokelpoiseksi
Kurssi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin
* Opintokokonaisuus sisältää >270 h opintoja ja käytäntöä
* Opintojakso sisältää riittävästi pohjaopintoja 30 % itsenäistä opiskelua
* Opintojakson aikana ei suoriteta tuotannollista työskentely vaan jakso on varattu oppimiseen ja osaamisen syventämiseen
* Opintojakson aikana ei työskennellä yrityksen projekteissa
* Opetuskokonaisuudesta on saatavilla "tuoteseloste" ja sisältö
* Opintokokonaisuutta voidaan arvoida osaamiskehitysarvioinnilla
* Opintokokonaisuuden tarjoaja kiinnittää yhteyshenkilön
Opintojakson toteutustavoista
```plantuml
[*] --> integraatio_opintojakso
......@@ -13,3 +24,5 @@ integraatio_opintojakso --> ulkopuolinen_akatemia
integraatio_opintojakso --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso --> työelämäopintoja
```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment