Commit 93b19adf authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent a4b913f0
Pipeline #439934 passed with stages
in 20 seconds
......@@ -33,6 +33,7 @@ note left of valittuja_tyoelamaopintoja : kouluttaa valitulle toimialalle
* Opintokokonaisuus sisältää >270 h opintoja ja käytäntöä
* Opintojakso sisältä tarvittavia pohjaopintoja 30 % itsenäistä opiskelua + 70 % käytännön työskentelyä
* Opintojakso sisältä tarvittavia pohjaopintoja 10 % työskentelyä ryhmänä 90 % käytännön työskentelyä
* Opintojakson aikana ei suoriteta tuotannollista työtä vaan keskitytään uuden oppimiseen ja osaamisen syventämiseen valitulla toimialalla
* Opintojakson aikana ei työskennellä yrityksen projekteissa, mutta voidaan osallistua työskentelyyn oppijan roolissa
* Opetuskokonaisuudesta on saatavilla ennalta määritetty "tuoteseloste" ja oppimistavoitteiden kuvaus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment