Commit a69b322b authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent a5a1c444
......@@ -4,25 +4,20 @@ title: Tietoa opintokokonaisuudesta
![](https://openclipart.org/image/400px/svg_to_png/293844/under-construction_geek_man_01.png)
Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintamallli erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Projektityöskentelyn avulla voidaan viedä eteenpäin tavoitteellista ja järjestelmällistä toiminnan ja palveluiden tuotekehitystä, tai erilaisten muutosten läpivientiä eri toimintaympäristöissä. Opintojakson myötä opiskelija oppi mitä tarkoitetaan projektityöskentelyllä, mitä käsitteitä siihen liittyy ja millaisia menetelmiä voidaan käyttää työskentelyn tukena.
Tämä kurssisivusto aukeaa vasta tulevaisuudessa ja sisältä on tässä vaiheessa harhaan johtavaa :)
Palataan asiaan, kun paketti on valmiina.
**Aikataulu ja totetutus**
* Kevät 2021
* Tammikuu - huhtikuu
* 202X
**Avoimet ZOOM-ohjaukset**
* Maanantai klo 14:00-16:00
* Keskiviikkoisin 16:00-18:00
* Kanavalla XYZ
**Suorittaminen**
* Opiskelja ilmoittautuu valvontarekisteriin ja palauttaa harjoitustehtävät
* Opiskelja osallistuu ZOOM-ohjauksiin oman tarpeen mukaan
* Harjoitustehtävien hyväksytty palautus antaa luvan osallistua EXAM-kokeeseen
* Kokeessa 60% hyväksyntäraja
**Tietosuojakuvaus**
......@@ -31,7 +26,7 @@ Työskenteleminen projektin muodossa on yleinen toimintamallli erilaisissa yrity
**Palautetta??**
Voit antaa palautetta opintokokonaisuudesta tähän FORMS-kyselyn kautta! Opintokokonaisuus on
virallisesti tuotannossa keväällä 2021, joten puutteita melko varmasti ilmenee. Kehitysideat
virallisesti tuotannossa 202X, joten puutteita melko varmasti ilmenee. Kehitysideat
ovat ehdottomasti tervetulleita!
<iframe width="640px" height= "480px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRubkMfcw2OERDgb6fMY43XrVUMkxOVUtVVFkzRkVOWVBBM1pZOTBQNFhNSCQlQCN0PWcu&embed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>
......@@ -40,22 +35,3 @@ ovat ehdottomasti tervetulleita!
<iframe src="https://opetussuunnitelmat.peppi.jamk.fi/fi/TTV2020SS/course_unit/TTC9010" width="100%" height="1024" style="border:none;"></iframe>
## Kurssin Twitterissä
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://t.co/m0VfEm7pfF">https://t.co/m0VfEm7pfF</a> testing <a href="https://twitter.com/hashtag/ttc9050?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ttc9050</a></p>&mdash; Marko Rintamäki (@narsuman) <a href="https://twitter.com/narsuman/status/1244603239133253632?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
## Anna palautetta?
<script type="text/javascript">
window.doorbellOptions = {
"id": "11468",
"appKey": "vHLGtUc0LDyB1GeTb4L8tiNrxg9Jj3ZLFJOjKJgfmQpVuKaPVkT3iaDRhPkZWlKp"
};
(function(w, d, t) {
var hasLoaded = false;
function l() { if (hasLoaded) { return; } hasLoaded = true; window.doorbellOptions.windowLoaded = true; var g = d.createElement(t);g.id = 'doorbellScript';g.type = 'text/javascript';g.async = true;g.src = 'https://embed.doorbell.io/button/'+window.doorbellOptions['id']+'?t='+(new Date().getTime());(d.getElementsByTagName('head')[0]||d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(g); }
if (w.attachEvent) { w.attachEvent('onload', l); } else if (w.addEventListener) { w.addEventListener('load', l, false); } else { l(); }
if (d.readyState == 'complete') { l(); }
}(window, document, 'script'));
</script>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment