Commit c6697e21 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update johdanto.md

parent 532f7668
Pipeline #427395 passed with stages
in 20 seconds
......@@ -5,8 +5,6 @@ Työelämintegraatio opinnot
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
Kurssi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin
[*] --> integraatio_opintojakso
......@@ -14,25 +12,3 @@ integraatio_opintojakso --> ulkopuolinen_akatemia
integraatio_opintojakso --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso --> työelämäopintoja
## 2-PROJEKTIHALLINTA
Tässä osa-alueessa käydäänläpi projektihallinnan perusteet, toimintavat ja käytännöt luentojen muodossa. Sisältö keskittyy perinteisen ohjelmistoprojektin läpivientiin, mutta sisältää tavanomaisen projektin läpivientiin soveltuvat menetelmiä.
Nykyaikana puhutaan varsin yleisesti ns. "Ketteristä projekteista". Ohjelmistoteollisuudesta liikkeelle lähtenyt ketterä ideologia on tuonut muutospaineita myös perinteisiä projekteja kohtaan.
## 3-KÄYTÄNTEET
käytänteet ovat usein käytössä, kun työskennellään projekteissa. Tässä osiossa tutustutaan muutamiin yleisiin käytänteisiin ja opetellaan myös hyödyntämään niitä käytännössä.
## 4-HARJOITUKSET
Kurssiin kuuluu pakollisia harjoitustehtäviä, jotka vaihtelevat toteutuksittain.
Löydät vaaditut harjoitustehtävät [täältä]()
## 5-KOE
Kurssiin liittyy koe, jonka myötä voi saada suoritusmerki
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment