Commit e6bb55ab authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent 2a600ade
Pipeline #435556 passed with stages
in 20 seconds
......@@ -7,15 +7,44 @@ title: Tietoa opintokokonaisuudesta
Tämä kurssisivusto aukeaa vasta tulevaisuudessa ja sisältä on tässä vaiheessa harhaan johtavaa :)
Palataan asiaan, kun paketti on valmiina.
**Aikataulu ja totetutus**
# Johdanto kurssisisältöön
* 202X
Työelämäintegraatio-opinnot
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
## Opintojakson toteutustavoista
```plantuml
[*] --> integraatio_opintojakso
integraatio_opintojakso --> ulkopuolinen_akatemia
integraatio_opintojakso --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso --> työelämäopintoja
```
## Milloin opintokokonaisuus voidaan hyväksyä integraatiokelpoiseksi
* Opintokokonaisuus sisältää >270 h opintoja ja käytäntöä
* Opintojakso sisältä tarvittavia pohjaopintoja 30 % itsenäistä opiskelua + 70 % käytännön työskentelyä
* Opintojakson aikana ei suoriteta tuotannollista työtä vaan keskitytään uuden oppimiseen ja osaamisen syventämiseen valitulla toimialalla
* Opintojakson aikana ei työskennellä yrityksen projekteissa, mutta voidaan osallistua työskentelyyn oppijan roolissa
* Opetuskokonaisuudesta on saatavilla ennalta määritetty "tuoteseloste" ja oppimistavoitteiden kuvaus
* Opintokokonaisuutta on voitava arvioida ulkopuolisella osaamiskehitysarvioinnilla
* Opintokokonaisuuden tarjoaja kiinnittää yhteyshenkilön
## Opintokokonaisuuden ulkopuolinen arviointi
* Osaamiskehittymisarvointi = ennalta määritelty seurantakysely
## Tarvittava raportointi opiskeljalta
* Oppimispäiväkirja
* Työaikakirjaus
* Arviointikeskustelut työelämäedustajan kanssa
**Avoimet ZOOM-ohjaukset**
**Suorittaminen**
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment