Commit f5c9a8f7 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update johdanto.md

parent 1027b7e6
Pipeline #427415 passed with stages
in 21 seconds
......@@ -4,19 +4,8 @@ Työelämäintegraatio-opinnot
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
## Milloin opintokokonaisuus voidaan hyväksyä integraatiokelpoiseksi
* Opintokokonaisuus sisältää >270 h opintoja ja käytäntöä
* Opintojakso sisältää riittävästi pohjaopintoja 30 % itsenäistä opiskelua
* Opintojakson aikana ei suoriteta tuotannollista työskentely vaan jakso on varattu oppimiseen ja osaamisen syventämiseen
* Opintojakson aikana ei työskennellä yrityksen projekteissa
* Opetuskokonaisuudesta on saatavilla "tuoteseloste" ja sisältö
* Opintokokonaisuutta voidaan arvoida osaamiskehitysarvioinnilla
* Opintokokonaisuuden tarjoaja kiinnittää yhteyshenkilön
Opintojakson toteutustavoista
## Opintojakson toteutustavoista
```plantuml
[*] --> integraatio_opintojakso
......@@ -25,4 +14,28 @@ integraatio_opintojakso --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso --> työelämäopintoja
```
## Milloin opintokokonaisuus voidaan hyväksyä integraatiokelpoiseksi
* Opintokokonaisuus sisältää >270 h opintoja ja käytäntöä
* Opintojakso sisältä tarvittavia pohjaopintoja 30 % itsenäistä opiskelua + 70 % käytännön työskentelyä
* Opintojakson aikana ei suoriteta tuotannollista työtä vaan keskitytään uuden oppimiseen ja osaamisen syventämiseen valitulla toimialalla
* Opintojakson aikana ei työskennellä yrityksen projekteissa, mutta voidaan osallistua työskentelyyn oppijan roolissa
* Opetuskokonaisuudesta on saatavilla ennalta määritetty "tuoteseloste" ja oppimistavoitteiden kuvaus
* Opintokokonaisuutta on voitava arvioida ulkopuolisella osaamiskehitysarvioinnilla
* Opintokokonaisuuden tarjoaja kiinnittää yhteyshenkilön
## Opintokokonaisuuden ulkopuolinen arviointi
* Osaamiskehittymisarvointi = ennalta määritelty seurantakysely
## Tarvittava raportointi opiskeljalta
* Oppimispäiväkirja
* Työaikakirjaus
* Arviointikeskustelut työelämäedustajan kanssa
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment