Commit fd4eabac authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update index.md

parent 8696fa32
Pipeline #435565 passed with stages
in 22 seconds
......@@ -9,7 +9,7 @@ Palataan asiaan, kun paketti on valmiina.
# Johdanto kurssisisältöön
Työelämäintegraatio-opinnot
Työelämäintegraatio-opintojen moduli?
* Opintojakson muodostaa oppilaitoksen ulkopuolella suoritettu opintokokonaisuus, jossa oppimisympäristön ja menetelmät tarjoaa alan yritys.
......@@ -22,7 +22,7 @@ integraatio_opintojakso_TTC10000 --> ulkopuolinen_akatemia
integraatio_opintojakso_TTC10000 --> yrityksen_tarjoama_oppimispolku
integraatio_opintojakso_TTC10000 --> työelämäopintoja
integraatio_opintojakso_TTC10000 --> ei_harjoittelu
note right of integraatio_opintojakso_TTC10000 : Modulin koko 10-30 OP
note right of integraatio_opintojakso_TTC10000 : Opintojakson/Modulin koko 10-30 OP
note left of ei_harjoittelu : Ei voi suorittaa
```
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment