Commit 09a1bbea authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 161f1ba4
Pipeline #242224 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -288,18 +288,7 @@ https://www.figma.com/proto/hWkrOryiLLqlOnB8Ktn9oc/AJIS1?node-id=1%3A150&scaling
## Alustavat käyttäjätarinat
>**NYT HUOMIO!** Tähän kohtaan kannattaa keskittyä vasta kun kaikki muut osiot on käyty läpi!
Kyseessä ei ole asiakastarina vaan ketterässä kehityksessä (Agile Development) käytettävä käyttäjätarina - User Story.
Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, jolle käyttäjälle on tarvetta.
[Aiheesta löytyy pohdintoja eri muodossa](https://suomidigi.fi/kayttajatarinoilla-ryhtia-asiakaslahtoisyyteen/)
[![](http://img.youtube.com/vi/ndJdF3R7wqI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=ndJdF3R7wqI "")
* User Story: [Käyttäjänä haluan, että voin luoda raportin tekemistäni ostoista viimeisen kuukauden ajalta, koska se helpottaa oman talouteni hallintaa]()
* User Story: [Pääkäyttäjän haluan poistaa vanhat tunnukset kokonaan, koska se selkeyttää ylläpitoa]()
* Käytännössä ylempi kuvaus on hieman jäykkä ja on järkevitä kirjata storyt suoraan esim. GitLab-issuen muotoon!
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #25 tai #26 #27
#27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36
## Palvelun liittyvät tuotannolliset ja tekniset vaatimukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment