Commit 12d3684f authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 9e76d4df
Pipeline #242376 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -375,13 +375,10 @@ Tietoturva
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | | Käyttäjäystävällinen](ft1-ominaisuus.md) | |
| USABILITY-REQ-0001 | Non-Functional Usability | | [Saavutettavuus: oltava käytössä 24/7 lyhyitä huoltokatkoja saa esiintyä mutta niistä ilmoitetaan etukäteen]() |
| USABILITY-REQ-0002 | Non-Functional Usability | | [Käytettävyys](https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytett%C3%A4vyys) |
>Millaisia asioita on otettava huomioon tuotteen laadunvarmistamisen kannalta?. Kehityksen aikana ohjelmistotuotteeseen on luotava tarvittavat rajapinnat tai työkalu-ohjelmistoja,
joiden avulla voidaan hallita testikohteena olevaa tuoteversiota. Nämä vaatimukset on kirjattava ajoissa, koska ne vaikuttavat ratkaisevasti tuotteen testausmahdollisuuksiin.
Esimerkkinä voidaan miettiä logien hallintaa, niiden keräämistä, alkutilanteeseen saattamista.
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
......@@ -393,9 +390,6 @@ Esimerkkinä voidaan miettiä logien hallintaa, niiden keräämistä, alkutilant
| TESTABILITY-REQ-0005 | Non-Functional Testability ||[Lisätietoa](https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohjelmiston_laatu)|
## Extra
>Kannattaa tutustua :) https://www.etteplan.com/services/testing-and-test-laboratory/product-safety-and-training
## Ohjelmiston arkkitehtuuri, sijoittelunäkymä ja tilakonekaavio
......@@ -424,9 +418,6 @@ KTLA_tietokone -- KTLAn_tietokanta
```
>Sijoittelunäkyvän avulla voi kuvata miten eri palvelu osat toimivat sen ollessa toiminnassa.
[![](http://img.youtube.com/vi/tLuiQ9p8RkU/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=tLuiQ9p8RkU "")
### Palvelun tilkonekaavio
```plantuml
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment