Commit 161f1ba4 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 5feac404
Pipeline #242217 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -299,7 +299,7 @@ Sen avulla kuvataan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, jolle käyttäjäll
* User Story: [Käyttäjänä haluan, että voin luoda raportin tekemistäni ostoista viimeisen kuukauden ajalta, koska se helpottaa oman talouteni hallintaa]()
* User Story: [Pääkäyttäjän haluan poistaa vanhat tunnukset kokonaan, koska se selkeyttää ylläpitoa]()
* Käytännössä ylempi kuvaus on hieman jäykkä ja on järkevitä kirjata storyt suoraan esim. GitLab-issuen muotoon!
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #25 tai #26
* Kokeile osoittaa hiirelle linkkejä oikealla ja avaa ne tämän jälkeen ---> #25 tai #26 #27
## Palvelun liittyvät tuotannolliset ja tekniset vaatimukset
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment