Commit 2147063e authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 66ffd6d8
Pipeline #242279 passed with stages
in 13 seconds
...@@ -436,10 +436,9 @@ Esimerkkinä voidaan miettiä logien hallintaa, niiden keräämistä, alkutilant ...@@ -436,10 +436,9 @@ Esimerkkinä voidaan miettiä logien hallintaa, niiden keräämistä, alkutilant
>Kannattaa tutustua :) https://www.etteplan.com/services/testing-and-test-laboratory/product-safety-and-training >Kannattaa tutustua :) https://www.etteplan.com/services/testing-and-test-laboratory/product-safety-and-training
## Ohjelmiston arkkitehtuuri, sijoittelunäkymä, tietokantakuvaus ja integraatiot ## Ohjelmiston arkkitehtuuri, sijoittelunäkymä ja tilakonekaavio
>Ohjelmiston toteutus vaatimuksiin voidaan asettaa ennalta määriteltyjä teknologioita, joita on noudatettava kehityksessä.
Tämä tilanne tulee usein eteen, kun ohjelmisto liittyy aiemmin toteutettuun ratkaisuun
### Palvelun sijoittelunäkymä (Deployment diagram ) ### Palvelun sijoittelunäkymä (Deployment diagram )
```plantuml ```plantuml
...@@ -468,7 +467,7 @@ KTLA_tietokone -- KTLAn_tietokanta ...@@ -468,7 +467,7 @@ KTLA_tietokone -- KTLAn_tietokanta
[![](http://img.youtube.com/vi/tLuiQ9p8RkU/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=tLuiQ9p8RkU "") [![](http://img.youtube.com/vi/tLuiQ9p8RkU/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=tLuiQ9p8RkU "")
Tilakonekaavio: ### Palvelun tilkonekaavio
```plantuml ```plantuml
(*) --> "kirjaudu sisaan" (*) --> "kirjaudu sisaan"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment