Commit 25ad3d1e authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent a08a0b08
Pipeline #242683 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -473,10 +473,10 @@ node1 --> node2: kirjautuu ulos
| Lähde | Testitapaus Id | Kuvaus | Tyyppi |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| [Feature 1- ajanvaraus](pohjat/pohja-ominaisuus.md), [FUNCTIONAL-REQ-0001]() | [Testitapaus 1](testitapaus1.md) | Tarkista, että ajanvaraus voidaan tehdä | Hyväksyntätesti |
| [Feature 2- rekisteröityminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md), [FUNCTIONAL-REQ-0201](), [Testitapaus 2](ptestitapaus2.md) | [Testitapaus 2](pohjat/pohja-testitapaus.md) | Tarkista, että uutena asiakkaana rekisteröityminen onnistuu| Hyväksyntätesti |
| [Feature 1- ajanvaraus](ominaisuus1.md), [FUNCTIONAL-REQ-0001]() | [Testitapaus 1](testitapaus1.md) | Tarkista, että ajanvaraus voidaan tehdä | Hyväksyntätesti |
| [Feature 2- rekisteröityminen](ominaisuus1.md), [FUNCTIONAL-REQ-0201](), [Testitapaus 2](ptestitapaus2.md) | [Testitapaus 2](pohjat/pohja-testitapaus.md) | Tarkista, että uutena asiakkaana rekisteröityminen onnistuu| Hyväksyntätesti |
| [Feature 3 kirjautuminen](ominaisuus1.md), | [Testitapaus 3](Testitapaus3.md) | Takista Kirjautuminen toimivalla salasanalla | Hyväksyntätesti |
| [Feature 4 tietojen muuttaminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md), | [Testitapaus 101](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | Takista tietojen muuttaminen asiakkaana| Hyväksyntätesti |
| [Feature 4 tietojen muuttaminen](ominaisuus1.md), | [Testitapaus 101](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | Takista tietojen muuttaminen asiakkaana| Hyväksyntätesti |
| [Feature 5 tietojen selaaminen ](Ominaisuus2.md), | [Testitapaus 101](pohjat/pohja-hyvaksyntatesti.md) | Tarkista ajanvarausten selaaminen asiakaspalvelijana | Hyväksyntätesti |
## Julkaisusuunnitelma
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment