Commit 3004ec4e authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 6ee31c3e
Pipeline #242675 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -280,15 +280,15 @@ rectangle Ajanvarauksen_hallinta{
| Käyttötapaus | Osa-alue | toiminnallisuus/ominaisuus johon UC -liittyy |
|:-:|:-:|:-:|
| [Käyttötapaus 1 - asiakas kirjautuu järjestelmään](Käyttötapas1.md) | Tilausten hallinta | [Tilaushallinta-paneeli](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| [Käyttötapaus 2 - asiakaspalvelija tarkistaa, kuka on seuraava asiakas](Käyttötapaus2.md) | Tilausten hallinta | [Tilaushallinta-paneeli](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| [Käyttötapaus 1 - asiakas kirjautuu järjestelmään](Käyttötapas1.md) | Tilausten hallinta | [Sisäänkirjautuminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| [Käyttötapaus 2 - asiakaspalvelija tarkistaa, kuka on seuraava asiakas](Käyttötapaus2.md) | Tilausten hallinta | [Tietojen selaaminen](Ominaisuus2.md) |
| []() | | []() |
## Tärkeimmät ominaisuudet/toiminnallisuudet
Ajanvarauksen tekeminen:pakollinen
Ajanvarausten selaaminen: tärkeä (Ominaisuus2.md)
Ajanvarausten selaaminen: tärkeä
Ajanvaraustyypin valitseminen: pakollinen
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment