Commit 52e4cbf7 authored by AA0222's avatar AA0222

Update testitapaus4.md

parent 4967deae
Pipeline #242687 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -17,12 +17,6 @@
Testin tavoite on selvittää voiko asiakas muuttaa omia tietojaan
* Kuvaus
* Ominaisuus: [Ominaisuus](ominaisuus1.md) ?
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
......@@ -34,10 +28,10 @@ Alkutilanteessa asiakas on kirjautuneena omilla tunnuksillaan ajanvarausjärjest
> Kirjataan läpikäytävät askeleet ja niihin liittyvät tarkistuspisteet
1. askel --> tarkista voiko asiakas avata linkin omien tietojen muuttaminen
1. askel --> tarkista näkeekö asiakas omat tietonsa
1. askel --> tarkista voiko asiakas muokata tietojaan
1. askel --> tarkista tallentuvatko muutokset
2. askel---> takista ovatko tehdyt muutokset vielä tallella uloskirjautumisen jälkeen
2. askel --> tarkista näkeekö asiakas omat tietonsa
3. askel --> tarkista voiko asiakas muokata tietojaan
4. askel --> tarkista tallentuvatko muutokset
5. askel---> takista ovatko tehdyt muutokset vielä tallella uloskirjautumisen jälkeen
**Testin lopputilanne (End-State)**
Asiakkaan muokkaamat tiedot pitäisi säilyä uloskirjautumisen jälkeen
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment