Commit 558b52f0 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 534fe035
Pipeline #242680 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -314,7 +314,7 @@ https://www.figma.com/proto/hWkrOryiLLqlOnB8Ktn9oc/AJIS1?node-id=1%3A150&scaling
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Asikkaan voitava rekisteröidä itsensä käyttäjäksi| [Rekisteröityminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement |Asiakas pystyy rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan omilla tunnuksillla | [Kirjautumine](ominaisuus1.md), [Tilaushallinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement |Asiakas pystyy rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan omilla tunnuksillla | [Kirjautumine](ominaisuus1.md), [Kirjautuminen](ominaisuus1.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0003 | Functional Requirement |ASiakas voi valita joko puhelin- tai toimistoajan||
| FUNCTIONAL-REQ-C0004 | Functional Requirement |Asiakkaan on voitava valita asiointikieli (suomi, ruotsi ja englanti||
| FUNCTIONAL-REQ-C0005 | Functional Requirement |Asiakkaan unohtaessa käyttäjätunnuksensa hänen täytyy voida tilata uusi||
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment