Commit 5dabd690 authored by AA0222's avatar AA0222

Update testitapaus4.md

parent 52e4cbf7
Pipeline #242688 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Tarkistetaan, onko testattava kohde toteutettu suunnitelmien mukaan |
| Testitapauksen kuvaus | Tarkistetaan, tallentuvatko asiakkaan tekemät tietoihinsa tekemät muutokset |
| Testitapaus ID | cc13|
| Testitapauksen suunnittelija | Tille Testo |
| Luontipvm |10.06.20 |
......@@ -25,7 +25,7 @@ Alkutilanteessa asiakas on kirjautuneena omilla tunnuksillaan ajanvarausjärjest
**Testiaskeleet (Test Steps)**
> Kirjataan läpikäytävät askeleet ja niihin liittyvät tarkistuspisteet
1. askel --> tarkista voiko asiakas avata linkin omien tietojen muuttaminen
2. askel --> tarkista näkeekö asiakas omat tietonsa
......@@ -37,7 +37,7 @@ Alkutilanteessa asiakas on kirjautuneena omilla tunnuksillaan ajanvarausjärjest
Asiakkaan muokkaamat tiedot pitäisi säilyä uloskirjautumisen jälkeen
**Testin tuloksen määrittyminen (Pass/Fail Criteria)**
> Millä ehdoin testin tulos voidaan hyväksyä ja millä se hylätään?
* PASS asiakkaan muokkaamat tiedot ovat talentuneet
* FAIL muokkaukset eivät tallennu
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment