Commit 5feac404 authored by AA0222's avatar AA0222

Update Käyttäjätarina1.md

parent 6ae9a54e
Pipeline #242214 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -8,22 +8,18 @@ Asiakkaana haluan nopeasti löytää sivuston, jolla kirjautuminen ja rekisterö
> Kannattaa tarkentaa käyttäjätarinaa tarvittaessa eri lähteillä. Vaatimusmäärittelyssä voi olla kirjattuna vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti tätä käyttäjätarinaa
* [Mockup + UI Desing]()
* [Linkki vaatimukseen]()
* [Linkki käyttötapaukseen]()
* [Linkki rajaukseen]()
* [Linkki käyttötapaukseen](Käyttötapas1.md)
## Hyväksytyn määritelmä (DoD, Definition of Done)
>Mitkä prosessi vaiheet on suoritettava, että ko. käyttäjä tarina voidaan hyväksyä tehdyksi?
Esimerkkejä vaiheista (sovittavissa ryhmän kesken)
- [ ] Toiminnallisuus suunniteltu
- [ ] Linkin näkyvyys kotisivuilla suunniteltu
- [ ] Toiminnallisuus on toteutettu
- [ ] Toiminnallisuudelle on määritelty testit
- [ ] Toiminnallisuus on testattu
- [ ] Toiminnallisuus on dokumentoitu (esim. käyttöohjeet?)
- [ ] Toiminnallisuuden toteutus on parikatselmoitu
......@@ -33,12 +29,7 @@ Esimerkkejä vaiheista (sovittavissa ryhmän kesken)
>Kirjataan tähän tärkeät tarkistuspisteet (eri testit), joiden pohjalta voidaan todeta toteutuksen olevan toiminnallisuuden kohdalla kunnossa
- [ ] Tarkista, että viikonloput tulevat valituksi
- [ ] Tarkista, että karkauspäivä otetaan huomioon
- [ ] Tarkista, että raportti sisältää valitut päivät
- [ ] Aja hyväksyntä testitapaus [Test Case FuncTC-1]()
- [ ] Aja suorituskyky testi [Test Case PerfTC-110]()
- [ ] Tarkista, että käyttötapaus [Use Case UC-11]() on mahdollista suorittaa
- [ ] Tarkista, että linkki näkyy suunnitellussa kohdassa
/label ~"User Story"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment