Commit 66ffd6d8 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 5a526cfd
Pipeline #242278 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -468,6 +468,25 @@ KTLA_tietokone -- KTLAn_tietokanta
[![](http://img.youtube.com/vi/tLuiQ9p8RkU/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=tLuiQ9p8RkU "")
Tilakonekaavio:
```plantuml
(*) --> "kirjaudu sisaan"
if "onnistuu" then
-->[true] "ajanvaraukseen"
--> "varaa ajan"
-right-> (*)
else
->[false] "virheilmoitus"
--> "uusi salasana"
--> "ajanvaraukseen"
endif
```
### Tietokantakuvaus (Database ER-diagram)
>Palvelua määriteltäessä on yleistä kuvata tarvittavan tietovaraston karkeaa rakennetta esim. ER-kaavion muodossa.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment