Commit 7031ca19 authored by AA0222's avatar AA0222

Update testitapaus5.md

parent 34bcd289
Pipeline #242691 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -3,11 +3,11 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Tarkistetaan, onko testattava kohde toteutettu suunnitelmien mukaan |
| Testitapaus ID | TCXXX |
| Testitapauksen suunnittelija | XXXX XXX |
| Luontipvm | X.Y.ABCD |
| Luokitus | Toiminnallinen/suorituskyky/käytettävyys/tietoturva ? |
| Testitapauksen kuvaus | Tarkistetaan voiko KTLA:n asiakaspalvelijan tunnuksilla selata asiakkaiden tietoja |
| Testitapaus ID | dd113 |
| Testitapauksen suunnittelija | Tessa Tesla |
| Luontipvm |10.06.20 |
| Luokitus |/käytettävyys|
**Päivityshistoria**
......@@ -15,39 +15,38 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
> Testin tarkoituksena on tarkistaa, eli verifioida tehtyä toteutusta suhteessa suunniteltuun
> Vastataan kysymykseen onko toteutus sitä mitä on suunniteltu!
> Testin tarkoituksena on tarkistaa voiko KTLA:n asiakspalvelija selata asiakkaan tietoja esim. ajanvaraustietoja
* Kuvaus
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: [Vaatimus]() ?
* Käyttötapaus: [Use Case](pohja-kayttotapaus.md) ?
* Ominaisuus: [Ominaisuus](pohja-ominaisuus.md) ?
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
> Alkutilanne josta testin suorittaminen alkaa, eli mitä on tehtävä ennen testin suoritusta
Ajanvarausjärjestelmään on kirjauduttu asiakaspalvelija tunnuksilla
**Testiaskeleet (Test Steps)**
> Kirjataan läpikäytävät askeleet ja niihin liittyvät tarkistuspisteet
1. askel --> tarkista onko...
1. askel --> tarkista onko..
1. askel --> tarkista samalla..
1. askel --> tarkista toisaalla..
1. askel --> tarkista näkyykö linkki "selaa ajanvarauksia"
2. askel --> tarkista näkyykö linkin seuraamisen jälkeen asiakaspalvelijan ajanvaraustilanne
3. askel --> tarkista näkyykö asiakaspalvelijalle muita tietoja
**Testin lopputilanne (End-State)**
> Mitä tapahtuu testin suorituksen jälkeen? Millainen lopputulos olisi saavutettava?
On selvitetty, pääsekö asiakaspalvelija selaamaan ajanvaraustietojaan.
**Testin tuloksen määrittyminen (Pass/Fail Criteria)**
> Millä ehdoin testin tulos voidaan hyväksyä ja millä se hylätään?
* PASS ehto?
* FAIL ehto ?
\ No newline at end of file
* PASS Asiakaspalvelija pystyy selaamaan omaa ajanvaraustilannettaan
* FAIL Ajanvarausten selaaminen ei onnistu
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment