Commit 7fa72a36 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 12d3684f
Pipeline #242377 passed with stages
in 15 seconds
......@@ -366,10 +366,9 @@ Tietoturva
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SECURITY-REQ-0001 | Non-Functional Security | Salasanan oltava vähintään 8 merkkiä ja sen täytyy sisältää numeroita ja eritysmerkkejä| [Kirjautuminen ft1](ft1-ominaisuus.md) |
| SECURITY-REQ-0002 | Non-Functional Security |||
|
>Mitä tarkoitetaan käyttävyydellä? Millaisia asioita/ohjeistuksia on otettava huomioon palvelua toteutettaessa?
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
......@@ -438,65 +437,16 @@ endif
```
### Tietokantakuvaus (Database ER-diagram)
>Palvelua määriteltäessä on yleistä kuvata tarvittavan tietovaraston karkeaa rakennetta esim. ER-kaavion muodossa.
Tämä antaa kuvaa siitä millainen ratkaisu tarvitaan Voit soveltaa PlantUML-kuvausta ER-kaavion tuottamiseen.
**Esimerkki**
```plantuml
' hide the spot
hide circle
' avoid problems with angled crows feet
skinparam linetype ortho
entity "Entity01" as e01 {
*e1_id : number <<generated>>
--
*name : text
description : text
}
entity "Entity02" as e02 {
*e2_id : number <<generated>>
--
*e1_id : number <<FK>>
other_details : text
}
entity "Entity03" as e03 {
*e3_id : number <<generated>>
--
*e1_id : number <<FK>>
other_details : text
}
e01 ||..o{ e02
e01 |o..o{ e03
```
### Integraatiot muihin järjestelmiin
>Vaatimusmäärittelyssä on kuvata palvelun/tuoteen riippuvuus muista järjestelmistä. Onko joitain palvelun osia tarkoitus ostaa ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta.
Esimerkkeinä virtuaalikoneet, laskutusjärjestelmät, valvonta ja muut palvelutuotannon ratkaisut.
* [Integraatioista IteWIkissä](https://www.itewiki.fi/opas/integraatiot/)
```plantuml
node node1
node node2
node node3
node node4
node1 -0)- node2 : service X
node1 -0)- node3 : service Y
node1 -0)- node4 : service Z
```
**Integraation kuvaaminen sekvenssikaaviona**
**Palvelun sekvenssikaavio**
> Järjestelmien välisiä tapahtumia voi kuvata tarvittaessa esim. sekvenssikaavion muodossa.
Kaaviossa node1 tarkoittaa asiakkaan tietokonetta ja node 2 on KTLA:n asiakaspalvelijan tietokone
```plantuml
......@@ -515,18 +465,11 @@ node1 --> node2: kirjautuu ulos
## Palvelun laadun varmistus
>Ohjelmisto
### Palvelun/Ohjelmiston alustavat hyväksyntätestit
>Hyväksyntätesteissä keskitytään yleisesti asiakkaan/loppukäyttäjän näkökulmaan. Tavoitteena on kelpuuttaa, eli validoida , onko tuote asiakkaan toiveiden mukainen ja täyttääkö se asetetut vaatimukset.
Hyväksyntätesteillä voidaan selvittää onko tuote myös riittävän suorituskykyinen, käytettävä tai tietoturvallinen asiakkaiden käyttötarkoitukseen.
[![](http://img.youtube.com/vi/WfMrCdAr-GM/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=WfMrCdAr-GM "")
### Palvelun/Ohjelmiston alustavat hyväksyntätestit
>Kiinnitetään alustavat hyväksyntätestit vaatimuksiin taulukon muodossa.
| Lähde | Testitapaus Id | Kuvaus | Tyyppi |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
......@@ -553,10 +496,7 @@ Project starts the 2020-6-15
[Accceptance Testing ] Starts 2020-6-21 and ends 2020-7-29
```
[![](http://img.youtube.com/vi/Z1cSK_IMqMs/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=Z1cSK_IMqMs "")
>Tuotteen/ohjelmiston eri ominaisuuksista kehitetään usein eri versioita ja tämä johtaa usein erilaisiin tuotekokonaisuuksiin. Puhutaan ns. tuotekonfiguraatiosta, jonka avulla kiinnitetään eri
ominaisuusversiot yhteen ohjelmiston julkaisu versionn.
> Alla olevassa taulukossa on esitelty julkaisuun "EarlyAdopter - Versio 1.0" valitut toiminnallisuudet
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment