Commit 89ee3850 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent e2dacce6
Pipeline #242701 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -450,6 +450,7 @@ Kaaviossa node1 tarkoittaa asiakkaan tietokonetta ja node 2 on KTLA:n asiakaspal
```plantuml
node1 ->node2: Asiakas siirtyy kirjautumissivulle
node2 --> node1 : kayttajatunnusta ja salasanaa pyydetaan
node1 --> node2: asiakas antaa tunnukset
......@@ -461,6 +462,7 @@ node2--> node1: pytaa palautetta
node1 --> node2: antaa palautetta
node2 --> node1: kiittaa ja ehdottaa uloskirjautumista
node1 --> node2: kirjautuu ulos
```
## Palvelun laadun varmistus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment