Commit b3d05524 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent ed75bcc4
Pipeline #242677 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -313,8 +313,8 @@ https://www.figma.com/proto/hWkrOryiLLqlOnB8Ktn9oc/AJIS1?node-id=1%3A150&scaling
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Asikkaan voitava rekisteröidä itsensä käyttäjäksi| [Kirjautuminen ft1](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement |Asiakas pystyy rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan omilla tunnuksillla | [Kirjautuminen ft1](pohjat/pohja-ominaisuus.md), [Tilaushallinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0001 | Functional Requirement | Asikkaan voitava rekisteröidä itsensä käyttäjäksi| [Rekisteröityminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0002 | Functional Requirement |Asiakas pystyy rekisteröitymisen jälkeen kirjautumaan omilla tunnuksillla | [Kirjautumine](ominaisuus1.md), [Tilaushallinta](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| FUNCTIONAL-REQ-C0003 | Functional Requirement |ASiakas voi valita joko puhelin- tai toimistoajan||
| FUNCTIONAL-REQ-C0004 | Functional Requirement |Asiakkaan on voitava valita asiointikieli (suomi, ruotsi ja englanti||
| FUNCTIONAL-REQ-C0005 | Functional Requirement |Asiakkaan unohtaessa käyttäjätunnuksensa hänen täytyy voida tilata uusi||
......@@ -337,7 +337,7 @@ https://www.figma.com/proto/hWkrOryiLLqlOnB8Ktn9oc/AJIS1?node-id=1%3A150&scaling
|:-:|:-:|:-:|
| [Feature 1 - ajanvaraus] (pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0001]() |
| [Feature 2 - rekisteröityminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0011]() |
| [Feature 3 - kirjautuminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1| Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0023]() |
| [Feature 3 - kirjautuminen](ominaisuus1.md) | P1| Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0023]() |
| [Feature 4 -Varausten muuttaminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) | P1| Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0133]() |
| [Feature 5- varausten selaaminen](Ominaisuus2.md) | P2 | Esim [FUNCTIONAL-REQ-C0231](Ominaisuus2.md) |
| []() | | ]() |
......@@ -372,7 +372,7 @@ Tietoturva
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | | Käyttäjäystävällinen](ft1-ominaisuus.md) | |
| USABILITY-REQ-0000 | Non-Functional Usability | | Käyttäjäystävällinen]() | |
| USABILITY-REQ-0001 | Non-Functional Usability | | [Saavutettavuus: oltava käytössä 24/7 lyhyitä huoltokatkoja saa esiintyä mutta niistä ilmoitetaan etukäteen]() |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment