Commit b441884a authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 09a1bbea
Pipeline #242230 passed with stages
in 13 seconds
......@@ -444,6 +444,22 @@ Esimerkkinä voidaan miettiä logien hallintaa, niiden keräämistä, alkutilant
Tämä tilanne tulee usein eteen, kun ohjelmisto liittyy aiemmin toteutettuun ratkaisuun
### Palvelun sijoittelunäkymä (Deployment diagram )
```plantuml
actor asiakas
actor asiakaspalv
node asiakstietokone{
component Chrome
component Win_10
}
node KTLA_tietokone{
component AJIS
component Win_10
}
```
>Sijoittelunäkyvän avulla voi kuvata miten eri palvelu osat toimivat sen ollessa toiminnassa.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment