Commit cdd2c50c authored by AA0222's avatar AA0222

Add new file

parent 70bbf6af
Pipeline #242283 passed with stages
in 14 seconds
## Palvelun liittyvät tuotannolliset ja tekniset vaatimukset
**Tämä osa-alue vielä kesken**
> Sähköisiä palveluita määriteltäessa teknisestä vaatimukset liittyvät tarvittaviin
teknologioihin, laitteistoihin tai palvelun vaatimiin fyysisiin rakenteisiin. Ohjelmistopalvelua määriteltäessä
kannattaa tunnistaa ajoissa puhtaasti tekniset/tuotannolliset vaatimukset ja kirjata ne vaatimusmäärittelyyn niille varattuun osaan.
Liiallinen keskittyminen teknisten tuotanto/toteutusvaatimusten kirjaukseen ei ole välttämättä suositeltavaa, koska
suunnittelun aikana ohjelmistoa/palvelun toteutusvaatimukset voivat vielä muuttua. Kehitysvaiheessa kätevästi koettu ratkaisu
voi osoittatua kalliiksi palvelun tuotteistamisvaiheessa.
> Usein määrittelyn avuksi pyydetään erilaisia asiantuntijalausuntoja liittyen esimerkiksi järjestelmän arkkitehtuuriin ja tuotantoalustaan
> Yleisesti ottaen tässä osiossa voidaan pohtia esim seuraavia kysymyksiä.
- Miten palvelu tullaan tuottamaan? Pilvessä, omilla palvelimilla etc?
- Onko tarkoistus tarjota esim. SAAS/HOSTED-palveluna etc
- Käytetäänkö Pilvipalveluita osana ratkaisua vai hyödynnetäänkö omia palvelimia
- Mitä muita palveluita tarvitaan ko. palvelun tueksi? Käyttäjien tunnistamis palvelut?
- Miten palvelu on oltava saatavilla 24/7h 100% ?
- Millainen SLA palvelulle laaditaan?
- Miten paljon kustannuksia saa palvelun tuotannolle sallitaan ?
- Millaiset tiedonsäilytys/arkistointi tarpeet liittyvät palveluun?
[![](http://img.youtube.com/vi/s7AcxrxcVd0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=s7AcxrxcVd0 "")
> Millaisia tuotantoympäristöjä/teknologisia ratkaisuja käyteään käytetään oikeasti? Voit tutkia esimerkkejä [Stack Share](https://stackshare.io/):palvelussa
> Esim. millainen on tekninen ratkaisu toteutukselle ja miten eri teknologioita tullaan hyödyntämään.
> Harjoitustehtävässä tekniset vaatimukset jäävät tarkoituksella sivuasemaan. Keskitymme ohjelmiston vaatimuksiin!
> Voit kuitenkin miettiä millaisia vaatimuksia esim. tuotantoympäristöllä on?
| VaatimusID | Tyyppi | Kuvaus | Ominaisuus johon vaikuttaa |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| SYSTEM-HW-REQ-0002 | System Technical Requirement | Palvelun tärkeimpien palvelujen on oltava vähintään kahdennettu N+1 | |
| SYSTEM-HW-REQ-0003 | System Technical Requirement | Palvelimien vähimmäis muistikapasiteeti >32GB ||
| SYSTEM-HW-REQ-0004 | System Technical Requirement | Prosessorin tyyppi Intel/AMD x64||
| SYSTEM-HW-REQ-0005 | System Technical Requirement | Palvelimen fyysinen sijainti on kotimaassa (FI) ||
| SYSTEM-HW-REQ-0005 | System Technical Requirement | Verkkoyhteyden nopeus palveluun vähintään >100MB/s ||
| SYSTEM-HW-REQ-0005 | System Technical Requirement | Palvelinkaapin suositeltava koko 1m X 1m X 2m ||
### Palvelun toteuttamisen kannalta tärkeät oleelliset rajaukset ja standardit
Rajaus/rajoite = Constrain
> Eri ohjelmistojena/palvelujen toteutusta ja käyttöä ohjaavat usein lait ja säädökset. Näiden edellyttämät vaatimukset voidaan kirjataan tarvittaessa vaatimusmäärittelyyn.
Rajausten vaikutus koskee usein palvelun jonkin osa-kokonaisuuden toteuttamista. Tästä syystä eri rajoitteet on tunnistettava ajoissa, koska vaikutus
saataa olla varsin ratkaiseva pitemmällä tähtäimella. Esimerkkinä tästä on viime vuonna voimaan tullut [EU GDPR-säädös](https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation).
> Kannattaa tutkia esimerkiksi https://www.sfs.fi/aihealueet/terveydenhuolto/laakinnalliset_laitteet tai http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS190/JHS190.html
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| CONSTRAINT-REQ-S00000 | Constrain | Palvelun kirjautumisprosessin on noudatettava XYZ-käytäntöjä | [Kirjautuminen ft1](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| CONSTRAINT-REQ-S00001 | Constrain | On huomioitava Standardi ZZZ osana palvelun tapahtuma login talletusta | [Log-palvelin](pohjat/pohja-ominaisuus.md)|
| CONSTRAINT-REQ-S00002 | Constrain |||
| CONSTRAINT-REQ-S00003 | Constrain |||
| CONSTRAINT-REQ-S00004 | Constrain |||
| CONSTRAINT-REQ-S00005 | Constrain |||
| CONSTRAINT-REQ-S00006 | Constrain |||
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment