Commit ed75bcc4 authored by AA0222's avatar AA0222

Update vaatimusmaarittely.md

parent 3004ec4e
Pipeline #242676 passed with stages
in 14 seconds
......@@ -280,7 +280,7 @@ rectangle Ajanvarauksen_hallinta{
| Käyttötapaus | Osa-alue | toiminnallisuus/ominaisuus johon UC -liittyy |
|:-:|:-:|:-:|
| [Käyttötapaus 1 - asiakas kirjautuu järjestelmään](Käyttötapas1.md) | Tilausten hallinta | [Sisäänkirjautuminen](pohjat/pohja-ominaisuus.md) |
| [Käyttötapaus 1 - asiakas kirjautuu järjestelmään](Käyttötapas1.md) | Sisäänkirjautuminen | [Sisäänkirjautuminen](ominaisuus1.md) |
| [Käyttötapaus 2 - asiakaspalvelija tarkistaa, kuka on seuraava asiakas](Käyttötapaus2.md) | Tilausten hallinta | [Tietojen selaaminen](Ominaisuus2.md) |
| []() | | []() |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment